Litujeme, ale tato stránka již není dostupná.

Přejít na domovskou stránku

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL COVID 19

Z důvodů pandemie COVID 19 jsou s platností od 1.9.2020 aktualizovány podmínky účasti na plavbách a opatření v rámci pandemie COVID 19 platné do odvolání.

S covidem přišly nové situace a problémy, které před covidovou situací si někdo nedokázal představit ani v tom nejlepším sci-fi filmu. To co jsme viděli ve filmech najednou byla realita.  A nikdo z nás na tuto situaci nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat a nebo předpovídat. V návaznosti na tuto situaci bylo opravdu nutno, aby se upravili podmínky účasti na plavbách, které v určitých návaznostech mají omezující účinek na klienta samotného a nebo jej krátí na jeho právech. Tyto omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá ustanovení mohou dle právního názoru být v rozporu s právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí a nebo si zájezd-plavbu zakoupí. Nic respektování a uznání podmínek je podmínkou pro účast klientů na plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do ukončení pandemické situace. 


VOP MSC CRUISES-VOP RIVIERA TOUR-BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL-VOP POJIŠTOVNA SLAVIA


PDF BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL - aktualizované podmínky účasti na plavbách COVID19

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ SPOLEČNOSTÍ

S cílem zajištění zdraví a bezpečí klientů během plavby vyvinula společnost řadu procedur, kterými se bude řídit po dobu celé plavby, počínaje rezervačním procesem až do vylodění. Z bezpečnostních důvodů má dopravce, organizátor, delegát a nebo kapitán právo zamítnout nalodění, popř. nařídit předčasné vylodění komukoli, kdo se neřídí těmito procedurami a po zdravotní prohlídce nesplňuje podmínky pro účast na plavbě nebo zájezdu. Klienti jsou povinni respektovat  a přimout následující opatření:

 

 

Bezpečnostní předpis

 

PŘED ODJEZDEM

Během rezervace musí klient poskytnout společnosti kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou adresu) všech osob, které jsou v rezervaci zahrnuté. Společnost poskytne klientům přesné instrukce ohledně přípravy zavazadel, která budou odbavena při nalodění. Prosíme klienty, aby cestou z domova do přístavu používali roušky a antibakteriální gel. Každý klient zahrnutý v rezervaci bude vyzván k vyplnění povinného zdravotního dotazníku zaslaného spolu s palubním lístkem a k odevzdání dotazníku zdravotníkům ne dříve než 6 hodin před naloděním. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou odpovědni za vyplnění dotazníku dětí, které s nimi cestují. Při nalodění budou klienti vyzvání k potvrzení, že informace vyplněné v dotazníku se od vyplnění nezměnily.

DOTAZNÍK

PŘED ODJEZDEM

48 HODIN

Plavební společnost vyhodnocuje zdravotní rizika dle aktuální epidemiologické situace. Toto vyhodnocení platí jeden týden a s ním jsou vázány povinnosti PCR testů o rizikových zemí. Pokud je země, odkud klient odjíždí riziková, musí si zajistit sám na své vlastní náklady ANTIGENNÍ A NEBO PCR test, maximálně 48 hodin před naloděním. to včetně dětí nad 2 roky věku. Výsledky budou vyžadovány při nalodění. Výsledky testu musí být v anglickém jazyce a klient je povinen připravit si před odjezdem celkem pět výtisků testů. Test musí být negativní. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnut odjezd již z ČR a zamítnuto nalodění. O nutnosti testu se informujte u CK. Výsledky negativního testu je nutno zaslat na CK nejpozději 24 před naloděním. Palubní lístek bude vystaven až po zaslání negativního PCR testu.

PCR TEST

ANTIGENNÍ TEST

ODJEZD Z ČR BUSEM

V případě organizovaného zájezdu je pokud v instrukcích není uvedeno jinak postupovat dle výše uvedených bodů. Negativní PCR test klient předkládá delegátovi před nástupem do autobusu. Při nástupu do autobusu bude klientovi změřena teplota, která nesmí přesáhnout hodnotu 37,5stupně. V případě teploty vyšší bude klientovi odepřen vstup do autobusu. Dle epidemiologické situace, je možné, že budete ještě před nástupem do busu vyzváni k antigennímu testu.

Každý klient má v buse přesně stanové místo a nesmí jej v žádném případě měnit, jinak bude vyloučen z přepravy. Klienti jsou povinni uposlechnout bezpečnostních pokynů posádky busu. Při každém nástupu do busu je povinnost provedení desinfekce rukou. Musí se používat roušky dle aktuální epidemiologické situace.

BUS

PCR TEST

TEPLOTA

NALODĚNÍ

Klienti jsou povinni dostavit se do přístavu v čase předem určeném a vyznačeném na jejich palubním lístku, aby se zamezilo riziku masového shromažďování.

   Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude mu povoleno nalodění a bude mu poskytnuta asistence na pevnině.

V případě požadavku PCR testů před odjezdem se předkládá jeden výtisk PCR testu při příjezdu do Rakouska, jeden při příjezdu do Itálie, jeden při příjezdu do přístavu a jeden při nalodění v přístavu. Musí se používat roušky.

NUTNÝ ČAS NALODĚNÍ

PŘED NALODĚNÍM

Během procedury nalodění budou všichni klienti  dle předpisů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí podrobeni a povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou vyžadovány při nalodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto nalodění a bude jim poskytnuta zdravotní asistence na pevnině. Musí se používat roušky. V případě pozitivního testu byt jednoho klienta ze skupiny, kteří cestovali společným dopravním prostředkem, nebude umožněno vstup na palubu žádné z osob cestujících ve stejné skupině.

TEST PCR

V PŘÍSTAVU

BĚHEM

PLAVBY

Můžou se provádět denní kontroly a zdravotní asistence. Zpravidla se provádí měření teploty při vstupu do restaurace u snídaně a večeře. Tato procedura není nijak náročná a nezasahuje do celkového komfortu plavby.

Taktéž při vstupu do restaurací platí povinnost desinfekce rukou a dodržování usazení míst v restauraci a nebo bezpečných rozestupů.

Během plavby bude klientům kontrolována teplota a pokud to bude nutné, budou procházet dalšími zdravotními opatřeními, pokud to společnost, lékař na palubě nebo kapitán uzná za vhodné. Cestující, u kterých se rozvinuly příznaky nebo horečka, jsou požádáni, aby ze své kajuty okamžitě zavolali lékařské středisko lodi. Cestující budou vyzváni, aby poskytli svou cestovní historii a budou izolováni. Stejný proces bude vyžadován u blízkých kontaktů ubytovaných ve stejné kajutě a členů rodiny. V případě podezření na symptomy prosíme cestující o kontakt lékařského střediska na lodi, které jim dále bude asistovat.

Lékař na palubě si vyhrazuje právo nařídit cestujícím, aby neopouštěli svou kajutu a nebo vylodění v případě přítomnosti příznaků spojených s COVID-19. Po celou dobu plavby budou dostupné bezplatné lékařské prohlídky týkající se příznaků COVID-19. Musí se používat roušky.

MĚŘENÍ

TEPLOTY

BĚHEM

PLAVBY

Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle předpisů od autorit.

Kromě zachování sociálního distancování, není-li v palubním značení uvedeno jinak, je cestující povinen vždy nosit roušku ve vnitřních veřejných prostorách, s výjimkou sezení v barech a restauracích. Ve venkovním prostorách je rouška povinná, pouze pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost, pokud není na palubních značkách uvedeno jinak. Cestující budou požádáni, aby si často myli ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem na ruce a nedotýkali se nosu, očí a úst bez předchozího mytí rukou. Je požadováno dodržování správné etikety při kašlání nebo kýchání a udržování společenského odstupu nebo používání roušek, pokud není možné dodržet fyzický odstup.

Služby na palubě mohou podléhat změnám na základě místních předpisů nebo jiných omezení přijatých nebo odkazovaných na situaci COVID-19. Musí se používat roušky.

ROZESTUPY

BĚHEM

PLAVBY

Všechny zábavní aktivity musí být organizovány podle konkrétních protokolů, které je třeba dodržovat na palubě, mimo jiné jde o čištění a dezinfekci materiálů, omezení počtu účastníků, sociální distancování, nošení roušky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci, kde by podle jejich uvážení hrozilo riziko šíření infekce COVID-19. Skupiny jsou omezeny počtem klientů dle aktuálních předpisů. Musí se používat roušky.

ZÁBAVNÍ AKTIVITY

VÝLETY

BĚHEM

PLAVBY

S cílem chránit zdraví cestujících, snížit riziko infekce na pevnině a zajistit, aby všechny aspekty zkušeností cestujících během exkurze byly plně v souladu s palubními zdravotními a hygienickými normami, vystupování z lodi během kotvení v přístavu je povoleno pouze v rámci exkurze organizované společností MSC Cruises.

Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout na palubu cestujícího, který sám vystoupil z lodi v rozporu s výše uvedeným pravidlem. Na pevnině jsou cestující povinni přísně dodržovat opatření určená průvodcem a předepsaná místními úřady.

Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude u povoleno nalodění a bude mu poskytnuta asistence na pevnině. Na výletech se musí používat roušky. Skupiny při výletech jsou omezeny počtem klientů dle aktuálních předpisů. Musí se používat roušky.

VÝLETY JEN

S MSC

ROUŠKY

BĚHEM

PLAVBY

Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle předpisů od autorit. Roušky, pokud není uvedeno jinak se musí používat :

·         na chodbách a společných prostorech

·         při výletech v destinacích

·         v divadle

·         při tanečních hodinách a tanci

·         v obchodech

·         v restauracích a barech mimo konzumaci jídla pití

Roušky se nemusí používat pokud je zaručen minimální rozestup 2 m od dalších osob na venkovních palubách, u bazénů, na lehátkách apod.

KAŽDÝ DEN

DOSTANETE

JEDNORÁZOVOU

ROUŠKU

 

PCR TEST

VYLODĚNÍ

Během procedury před vyloděním budou všichni klienti  dle předpisů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí podrobeni a povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou vyžadovány při vylodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto standartní vylodění a bude jim poskytnuta zdravotní asistence na pevnině. Musí se používat roušky. Výsledek testu obdrží klienti v písemné formě na kajutu na vyžádání.

TEST PŘED

VYLODĚNÍM

POJIŠTĚNÍ

Každý cestující je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce prázdninového balíčku. Musí krýt rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Toto pojištění je cestující povinen doložit pořadateli nebo organizátorovi plavby-zájezdu nejméně 5 dnů před začátkem plavby-zájezdu. Pokud tak cestující neuskuteční, nebude mu umožněno účasti na plavbě-zájezdu bez nároku na odškodnění nebo kompenzace.

Dovolujeme si všechny klienty informovat, že ve spolupráci s plavební společností MSC CRUISES jsme schopni Vám zprostředkovat pojištění, které kryje rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci v ceně 790 Kč/osoba/plavba/7 nocí

 

ZPRACOVÁNÍ

OSOBNÍCH

ÚDAJŮ

Bezpečnostní opatření přijatá společností za účelem prevence infekcí COVID-19 vyžadují zpracování některých osobních údajů považovaných za „zvláštní kategorie údajů“ podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).

Pokud je to možné, souhlas hostů se shromažďuje v souladu s ustanoveními čl. 9 odst.1 GDPR. Tam, kde shromažďování souhlasů není možné z objektivních důvodů, ale je zapotřebí zpracování osobních údajů, aby bylo zajištěno přijetí preventivních opatření a zabránění šíření choroby COVID-19, čl. 9 odst. 2 slouží jako právní základ pro provedení zpracování.

 Sběr a zpracování údajů se provádí v souladu se zásadami zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu a ukládání, minimalizace údajů, přesnosti údajů a důvěrnosti a integrity. Osobní údaje shromážděné a zpracované pro tyto účely nebudou použity k žádným jiným účelům a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou mimo skupinu MSC Cruises a CK RIVIERA TOUR s výjimkou

a) umožnění hostům využívat jejich pojistnou smlouvu COVID-19,

b) zajištění, aby hostům byly poskytovány příslušné lékařské služby v nemocničních zařízeních, v případě, že je nutné vylodění,

c) zajištění repatriace, je-li požadována, a (d) kde byl poskytnut souhlas hosta.

Chcete-li získat více informací o zpracování údajů požadovaných postupy COVID-19 a uplatnit práva subjektu údajů, kontaktujte inspektora ochrany údajů na [email protected] nebo [email protected]

 

ODPOVĚDNOST

POŘADATELE

PLAVBY

Pořadatel nebo organizátor plavby organizuje plavby a zájezdy v různých světových destinacích, které mohou mít různé právní předpisy a nařízení. V různých místech nebo navštívených místech mohou během plavby –zájezdu  nebo i před účastí na plavbě -zájezdu vzniknout situace, které není pořadatel nebo organizátor plavby-zájezdu schopen ovlivnit, změnit, zmírnit.

     Pokud taková situace nastane a pořadatel a nebo organizátor plavby není schopen plavbu –zájezd uskutečnit z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situace  v zemích nebo v destinacích  vyhrazuje si pořadatel a nebo organizátor právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, pandemie, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takovém případě není možno tuto situaci považovat jako vadu plavby-zájezdu. Právě pro tyto situace je každý cestující povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce plavby-zájezdu. Pojištění krýt rizika související s pandemiemi a pandemií COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Plavební společnost nebo organizátor plavby může klientovi nabídnout přeložení zájezdu dle svých možností a dispozic.   

    Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti

  


Vylodění a cesta do ČR od 15.2.2021:

před vyloděním se na lodi ještě účastníte antigenního testu a obdržíte i písemné potvrzení o provedeném antigenním testu, což je skvělé pro návrat do ČR. Přes Itálii a Rakousko potřebujete na přejezd dokument, který obdržíte v pokynech k odjezdu na plavbu. Antigenní  test předkládáte na státní hranici s ČR.

*Před příjezdem do ČR jste povinni se zaregistrovat na stránce https://plf.uzis.cz/

*Po příjezdu si musíte nechat udělat druhý PCR test v ČR, nejpozději do 5 dnů

*Do doby vyhotovení druhého PCR testu musíte být v samoizolaci

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR

Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR- PDF SOUBOR

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM ZEMÍ k 15.2.2021

 Itálie je oranžová a některé regiony i v barvě bílé. Nic méně MZ ČR má stále Itálii zařazenu jako červenou. Při příjezdu do ČR je k 15.2.2021 nutno zaregistrovat se v příjezdovém systému jít do 5 denní karantény a následně ještě po 5 dnech PRC Test. Proč je toto nařízení vlády vydáno nám opravdu není jasné zejména pro skutečnost, že ČR je jedna z nejrizikovějších zemí v Evropě do které přijíždíte z Itálie, kde je riziko nízké až velmi nízké.

Odběrová místa COVID-19

Můžete hledat dle polohy, okresu apod., a to včetně přehledu obsazenosti daných míst.

Přehled odběrových míst na antigenní testy: https://testovani.uzis.cz/Anti...

Přehled odběrových míst na PCR testy: https://testovani.uzis.cz/Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme