PLATEBNÍ PODMÍNKY A POPLATKY

Zálohová platba
Zákazník je povinen zaplatit CK zálohu uvedenou v předpisu smlouvy o zájezdu. Standartně se při podpisu cestovní smlouvy hradí zálohová platba ve výši 15.000 Kč na cestovní smlouvu u plaveb v rámci Evropy a 50% z ceny zájezdu u plaveb leteckou přepravou. Doplatek zájezdu musí být uhrazen minimálně 55 dnů před odjezdem. Při uzavření smlouvy u autorizovaného prodejce složí zákazník zálohu i doplatek výhradně přímo na účet CK. Poplatky za změny v knihování a odstupné jsou splatné ihned.V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna odstoupit od smlouvy bez dalšího upozorňování. Vyřazenému zákazníkovi v tom případě bude zasláno vyúčtování doplněno o výši odstupného. V případě, že výše odstupného převýší zaplacenou zálohu, je zákazník povinen uhradit doplatek do 7 kalendářních dnů od data vystavení předpisu.

Doplňkové služby
Všechny doplňkové služby, které nejsou součástí ceny zájezdu jsou splatné ke dni uzavření nebo doplnění cestovní smlouvy o tyto služby a jsou nevratné. Jedná se zejména o úhrady cestovního a zdravotního pojištění, zabezpečení víz, vstupních povolení, vstupenek, výletů v destinacích, letenek, testování, očkování, transfery a dalších dílčích služeb. Úhrady za tyto služby není možno požadovat po cestovní kanceláři zpět při zrušení, stornování a nebo odstoupení od cestovní smlouvy objednavatelem zájezdu nebo cestovní kanceláří. Náhrada škody a nebo vrácení vyúčtovaných služeb je vyloučena.

Rezervační poplatek
Cestovní kancelář účtuje administrativní a rezervační poplatky ve výši 20% z celkové ceny zájezdu bez doplňkových služeb. Jedná o platbu za zpracování nabídky, za osobní doporučení na vhodnou destinaci, za přípravu itineráře výletů a registrační poplatek rezervace u plavební společnosti. Tento poplatek se hradí ze zálohové platby zájezdu a je nevratný. Úhrady za tyto služby není možno požadovat po cestovní kanceláři zpět při zrušení, stornování a nebo odstoupení od cestovní smlouvy objednavatelem zájezdu nebo cestovní kanceláří. Náhrada škody a nebo vrácení vyúčtovaných služeb je vyloučena. Tento poplatek je cestovní kanceláří automaticky zrušen v případě úplné úhrady a řádného uskutečnění zájezdu.      

POPLATKY ZA ZMĚNY

Všechny data při sepsání smlouvy-změny opravdu výjimečně-platí se poplatky

Je velmi důležité si uvědomit, že každý týden plavební společnost naloďuje cca 25.000 pasažérů. Je to obrovské číslo. Jen si představte, že při letecké přepravě, kde se do letadla odbavuje cca 300 lidí je nutno se odbavit dvě hodiny před odletem a hlavně není možno změnit žádné údaje na letence. Proto je nutno respektovat skutečnost, že všechny údaje budeme chtít při sepsání cestovní smlouvy. Jaká-koli změna cestovní smlouvy je zpoplatněna a poplatky za změnu nejsou malé, protože se jedná o velmi složitý proces mnoha operací.

KATALOG PDF- storna-poplatky

Poplatky za změny v rezervaci plavby-platí za každou jednotlivou změnu-osobu
 


ZMĚNA ÚČASTNÍKA PLAVBY


V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníků zájezdu. Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. V případě letecké dopravy není změna jména možná a stornopoplatek zájezdu tak je ve výši 100%.


STORNO CESTOVNÍ SMLOUVY


Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí: Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné ve výši: 

   Do celkové ceny zajezdu pro výpočet
stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud
je klient pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy
uhradit v plné výši.


Upozorňujeme, že u plaveb platí cestovní smlouva na celou kajutu.  Není možné stornovat jednotlivou osobu na kajutě! Dále si dovolujeme upozornit, že v případě storna zájezdu pojišťovna provádí likvidaci pojistné události až po ukončení zájezdu.e

   Zájezdy s leteckou přepravou jsou zajišťovány linkovými leteckými spoji. Vaše letenky jsou zakoupeny v den podpisu cestovní smlouvy a letenky není možné změnit, nebo stornovat. Na zájezdy a plavby s leteckou linkovou dopravou je stornopoplatek 100% v momentu zakoupení zájezdu. Změna jména osoby u linkových leteckých zájezdů není možná. Skupinové objednávky zrušit není možné a to ani z části. Na skupinové zájezdy se nevztahuje odst. 6.3.smlouvy. Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze informační charakter.

Upozornění: Některé nabídky uvedené v katalogu  a na tomto webu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu.


DALŠÍ PLATBY A POPLATKY BĚHEM PLAVBYDEPOZIT

KATALOG-PDF- depozit-karty-servisní taxa

Během prvního dne je nutné uhradit tzv. depozit. Je to zálohová platba plavební společnosti, kterou si otevřete svůj účet na lodi. Na lodi není možné v barech, nebo v obchodech platit penězi. Vše se načítá na Váš hotelový účet a platíte magnetickou kartou, kterou Vám vydá plavební společnost při nalodění. Za kartu jste plně odpovědni a i za její případné zneužítí. Proto v případě ztráty ihned informujte recepci, nebo našeho delegáta a kartu zablokujte. Výše depozitu je stanovena min. na 250 eur na kajutu, nebo pokud si přejete rozdělit účet na kajutě, tak je výše depozitu stanovena na 150 eur na dospělou osobu. Ze složeného depozitu se Vám budou odečítat nákupy na lodi v obchodech, barech, nákupy výletů nebo servistní taxa. V případě, že Vaše útrata překročí složený depozit, je nutné účet tzv. dobít dalším vkladem-platbou. Jinak se Vám účet automaticky zablokuje a nebudete moci čerpat další služby. Depozit v hotovosti uhradíte zpravidla na palubě číslo 5 v recepci, nebo na přepážce Accouting desk.

PLATBA V HOTOVOSTI

 • Depozit složíte na recepci na palubě lodi – 250e/kajuta nebo 150e/osoba
 • Poslední den před vyloděním musíte přijít na recepci a doplatit útratu nebo vám bude vrácen přeplatek nevyčerpaného depozitu.SERVISNÍ POPLATEK


Ke všem Vašim objednávkám na barech a v restauracích je automaticky účtován servisní poplatek 15%. Pokud máte zájem ušetřit, věnujte prosím pozornost informacím na straně 20 katalogu NÁPOJOVÉ BALÍČKY A PAKETY. Při zakoupení balíčků při podpisu smlouvy je možné tyto balíčky zakoupit bez servisního poplatku. Pokud nápoje, nebo zvýhodněné balíčky nakoupíte až na lodi, bude vám servisní poplatek účtován i na tyto balíčky.


UNICEF


Plavební společnost MSC Cruises je patronem Unicef. Dovoluje si vás proto požádat o pomoc při této charitativní činnosti, zejména pro výstavbu škol a pomoci dětem v Brazílii, příspěvkem 1 eura. Tato částka ve výši 1 eura je automaticky přičtena k vašemu účtu. Pokud se nechcete na této charitativní akci podílet, jen při platbě účtu informujte personál. Částka vám bude ihned automaticky stržena.


SERVISNÍ TAXA NA LODI


Jak jsme již uvedli, na lodi se neplatí na barech penězi, ale kartou. Na lodi se nikde neplatí žádné spropitné, bakšišné a podobné poplatky, které jsou běžné v restauracích a hotelech. Taktéž se neplatí žádné poplatky za užití lehátka, pool servis , za užití bazénů a vířivek a pod. Neplatí se ani žádné vstupné do divadla, na animační programy, diskotéky, přístavní taxy ,ubytovací poplatek a podobně. Všechny tyto poplatky jsou zahrnuty v jednotné servisní taxe. Plavební společnost automaticky zaúčtuje na váš účet servisní taxu ve výši 12 eur (Karibik 14,5 USD/noc) za dospělou osobu a 6 eur/noc za dítě od 2-12 let. V případě, že nejste spokojeni se službami plavební společnosti, máte právo služby reklamovat. V takovém případě je nutné uvést přesně s jakou službou jste nebyl spokojen a který pracovník tuto službu pro Vás špatně vykonal.  Oprávněnost reklamace řeší plavební společnost. Upozorňujeme, že cestovní kancelář nemá možnost tuto situaci ovlivnit, nicméně bude Vám nápomocna při řešení Vašeho problému. Servisní taxa je pro všechny klienty od 1.4.2021 povinná.


ZAPLACENÍ VAŠEHO ÚČTU


Finální úhrada účtu se provádí až poslední den před vyloděním. Do účtu se automaticky započítává servisní taxa na lodi a příspěvek Unicef. Poslední noc před vyloděním obdržíte na Vaši kajutu souhrnný účet s vyčíslením přijatých zálohových plateb a Vaše skutečné útraty na lodi. Váš učet prosím překontrolujte. V případě nesrovnalostí ihned kontaktujte recepci. V případě, že hradíte účet hotově, uhraďte účet na palubě 5 recepce- Accouting desk (pokud není uvedeno jinak) v časných ranních hodinách před vyloděním. V případě přeplatku Vám bude hotovost vrácena, v případě doplatku, uhradíte doplatek v hotovosti na přepážce. Dnes na nových lodí se platby provádějí na platebním terminále. 


PLATBA PLATEBNÍ KARTOU


V současné době dochází postupně na palubě lodí společnosti MSC ke změně způsobu platby hotelového účtu. K největšímu rozdílu dochází u platebních karet, kde vzniká rozdíl mezi kartou DEBETNÍ a KREDITNÍ a všechny tyto operace se nově zpracovávají na terminálech na lodi.  Kreditní karta je platební karta spojená s úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále čerpat, nebo u níž je úvěr nutno splatit celý do určité lhůty a občas se jako „kreditní“ nepřesně označují vůbec všechny bankovní platební karty, bez ohledu na jejich systém.


Kreditní karty dnes vydávají především finanční instituce, v první řadě banky. Pokud se rozhodnete pro platbu touto kartou, zaregistrujte se na bankovním terminálu umístěného na palubě 5 nebo 6, kde Vám systém nabídne nejdříve výběr jazyka (nelze česky), následně vyberete, zda máte debetní nebo kreditní kartu, dále vyberete účastníky na kajutě, kterým se má účet načíst na Vaši platební kartu, určíte výši zálohy - depozitu a po ověření zhotovíte elektronický podpis. 

Pokud mají klienti KREDITNÍ KARTU - platební karta spojená s úvěrem
• Nevyčerpání zálohy: zbytek se odblokuje na kartě po návratu z plavby (na recepci pouze odevzdají podepsaný účet)


Debetní karta je platební karta přímo spojená s bankovním účtem majitele, která umožňuje provádět finanční operace (výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti, nebo na internetu atd.), pokud je na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz. K zúčtování dochází většinou ihned po provedené transakci (on-line), nebo v rozmezí několika dnů (off-line), přičemž banka částku odečte přímo z účtu klienta.


ZPŮSOBY PLATBY NA PALUBĚ LODI:

1.     PLATBA KREDITNÍ KARTOU – Visa – Visa elektron – MasterCard – American Express – Diners – Discover

 • Ověřte si u své banky, zda vaše karta platí v zámoří
 • Svoji kreditní kartu spolu s magnetickou kartou z lodi musíte aktivovat pomocí „Cruise Card Activation Points“ – v blízkosti recepce.
 • Pokud máte nastaveny denní či měsíční limity musíte kontaktovat recepci
 • Poprvé vám bude automaticky stažen depozit ve výši 250eur
 • Poté vám bude nabídnuta částka nutná na pokrytí přečerpání depozitu
 • Při registraci karty budete zadávat PIN

2.     PLATBA DEBETNÍ KARTOU – Maestro, Visa Debit, Master Card Debit

 • Při aktivaci (stejná jako u kreditní) karty budete zadávat PIN
 • Nakupovat na palubě s magnetickou kartou můžete jen do výše depozitu, poté si jej musíte navýšit
 • Nevyčerpaný depozit si musíte, ráno v den vylodění, vyzvednout na recepci v hotovosti    

V případě,že není možno Vaši kartu zaregistrovat ihned  při odbavení,vyhledejte na lodi terminál,většinou jsou na chodbách paluby 5 a 6 a zaregistrujte si svoji kartu následovně:Je nutné vědět, zda je kreditní nebo debetní karta.

Pokud mají klienti DEBETNÍ KARTU- karta přímo spojená s bankovním účtem majitele

POZOR- DEBETNÍ KARTOU NENÍ VĚTŠINOU MOŽNO PLATIT V USA A NA PLAVBÁCH V KARIBIKU, BRAZILII, ARGENTINĚ... 

 • Terminál nabídne jazyk (angličtina)
 • Vybrat, zda je karta kreditní nebo debetní
 • Výběr účastníků z kajuty, kteří budou čerpat z karty
 • Výběr zálohy, kterou poskytnete (u debetní karty 300, 400, 500 eur)
 • Elektronický podpis majitele karty
 • Na konci plavby: Přečerpání:musí doplatit znovu u terminálu
 • Nevyčerpání: vyzvednou si na recepci poslední den v hotovosti

Pokud mají klienti KREDITNÍ KARTU -platební karta spojená s  úvěrem

 • Terminál nabídne jazyk (angličtina)
 • Vybrat, zda je karta kreditní nebo debetní
 • Výběr účastníků z kajuty, kteří budou čerpat z karty
 • Výběr zálohy, kterou poskytnou ( u kreditní karty 200, 250, 300 eur)
 • Elektronický podpis majitele karty
 • Na konci plavby: -   Přečerpání: znovu dají k dispozici kartu u terminálu
 • Nevyčerpání: zbytek se odblokuje na kartě po návratu z plavby ( na recepci pouze odevzdají podepsaný účet)

POZOR !

Pokud mají klienti DEBETNÍ KARTU -  Nevyčerpání zálohy -v případě přeplatku si musíte vyzvednout přeplatek na recepci poslední den v hotovosti. Pozdější reklamaci nelze vyřídit.

Veškeré reklamace ohledně účtu se musí vyřídit přímo na lodi. Není možno po návratu a opuštění lodi.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme