Doporučujeme se podrobně a pozorně zabývat následujícími informacemi. Naše zkušenosti se opírají o skutečně již realizované situace, kdy jsme nečekaně museli na lodi řešit zdravotní problémy a i záchranu života. Tehdy si člověk uvědomí, jak je velmi důležité mít uzavřené, nejen platné cestovní pojištění, ale především pojištění s vhodnými limity pojistného krytí. Je potřeba si uvědomit, že Váš pobyt bude z 60% realizován na moři a každá lékařská pomoc obsahující letecký transfer z lodi je finančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění s příslušným limitem pojištění je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Plavební společnost důrazně apeluje na uzavření pojistné smlouvy. Lékařská služba na lodi je za poplatek a jen vstupní vyšetření se účtuje od 60 eur. Vzhledem k destinacím a místům, doporučujeme všem klientům komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. CK RIVIERA TOUR vám nabízí pojištění pojišťovny SLAVIA. Z našich zkušeností víme, že se Vám tato investice vyplatí. Pozor - Pojištění lze sjednat pouze při objednávce plavby-nelze sjednat dodatečně! Dodatečně není možné komplexní pojištění provést. CK RIVIERA TOUR Vám nabízí speciální pojištění na plavby, které je upraveno i na situace a události, které mohou nastat s plavbou na širém moři dál než 5 mořských mil od pobřeží, které standartní pojistky většinou neobsahují. Dále toto pojištění pamatuje i na možnost zmeškání nalodění. U všech osob účastnících se plavby, požadujeme doložení písemného potvrzení o pojištění, čísla pojistné smlouvy a kontakt na asistenční službu pojišťovny. U všech uzavřených smluv požadujeme kontakt na zpřísněnou osobu v době Vaší účasti na plavbě. Případnou likvidaci storna zájezdu řeší pojišťovna vždy, až po ukončení zájezdu. 

KATALOG-PDF-pojištění

Informační dokument o pojistném produktu SVĚT-SLAVIA POJIŠTOVNA

Informační dokument o pojistném produktu SP CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ


NABÍDKA POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY  EVROPA 7 nocí 

                                                             A                                     B                            C 

                                                    cena zájezdu               cena zájezdu           cena zájezdu

                                                    do 25.000,-Kč               do 50.000,-Kč          do 70.000,-Kč 

Klienti do 70 let                                 480,-Kč                         680,-Kč                   820,-Kč

Klienti nad 70 let                               680,-Kč                         820,-Kč                  1090,-Kč 


NABÍDKA POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY  EVROPA 11 nocí 

                                                             A                                     B                            C 

                                                    cena zájezdu               cena zájezdu          cena zájezdu 

                                                    do 25.000,-Kč               do 50.000,-Kč          do 70.000,-Kč 

Klienti do 70 let                                 620,-Kč                         890,-Kč                   1070,-Kč

Klienti nad 70 let                               890,-Kč                         1160,-Kč                 1340,-Kč 


NABÍDKA POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY  KARIBIK - KUBA - SVĚT    7 nocí 

                                                             A                                     B                            C 

                                                    cena zájezdu               cena zájezdu          cena zájezdu 

                                                    do 25.000,-Kč               do 50.000,-Kč          do 70.000,-Kč 

Klienti do 70 let                                 750,-Kč                         1050,-Kč                   1270,-Kč

Klienti nad 70 let                               920,-Kč                         1210,-Kč                   1450,-Kč 


NABÍDKA POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY  KARIBIK - KUBA - SVĚT  11 nocí 

                                                             A                                     B                            C 

                                                    cena zájezdu               cena zájezdu          cena zájezdu 

                                                    do 25.000,-Kč               do 50.000,-Kč          do 70.000,-Kč 

Klienti do 70 let                                980,-Kč                      1390,-Kč                   1650,-Kč

Klienti nad 70 let                            1200,-Kč                       1570,-Kč                  1870,-Kč 


Pří zájezdech,kde je cena zájezdu nad 70.000,- Kč na osobu se pojištění stanovuje individuálně na základě Vašeho požadavku. • Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava zpět do vlasti, přeprava tělesných ostatků, asistenční služby v zahraničí-24 hodinový servis do výše 7.000.000,- Kč 
 • Akutní stomatologické vyšetření včetně extraxce nebo výplně  do výše 5000,-Kč 
 • Nezbytné náklady na dopravu opatrovníka do výše 20.000,-Kč 
 • Nezbytné náklady na ubytování opatrovníka do výše 10.000,-Kč 
 • Pojištění odpovědnosti-majetková újma do výše 2.000.000,-Kč 
 • Ujma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení  do výše 1.000.000,-Kč 
 • Smrt následkem úrazu do výše 100.000,-Kč 
 • Trvalé následky úrazu do výše 200.000,-Kč 
 • Poškození, zničení, odcizení a ztráta zavazadel do výše 15.000,-Kč 
 • Zpoždění zavazadel-nejnutnější výdaje do výše 5.000,-Kč
 • Odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud je hospitalizace nad 24 hodin do výše 2.000,-Kč/den  Max. 20.000,-
 • Odškodné za každý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky do výše 2.000,-Kč Max 20.000,-Kč 
 • Odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání odjezdu lodi (zpoždění hromadného dopravního prostředku, nepojízdné vozidlo nebo dopravní nehoda) do výše 2.000,-Kč Max 20.000,-Kč 
 • Storno zájezdu z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného, úmrtí pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých  pojištěného, zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného do výše 80% z ceny zájezdu 

Důležité upozornění:

Dovolujeme si upozornit klienty při plavbách s dopravou a delegátem, že je vhodné konzultovat případné zdravotní omezení s našimi operátory. Zejména při návštěvě některých destinací jsou některé výlety náročnější na chůzi. Dále upozorňujeme, že plavba není vhodná pro osoby se stíženou orientací. Kontaktujte nás rádi Vám poradíme. Od všech osob nad 75 let požadujeme potvrzení od lékaře, že jsou ze zdravotního hlediska způsobilí plavbu absolvovat. 

Upozorňujeme klienty na výluky z pojištění
1. Pojištovny neposkytují pojistné plnění za:

 • úkony, které nebyly poskytnuté zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem,
 • preventivní prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro zjištění diagnózy, nadstandardní péči,
 • léčení, které není vědecky nebo lékařsky uznávané,
 • zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už před nástupem na cestu do zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před nástupem na cestu do zahraničí,
 • zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových přípravků dietetických potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem,
 • hormonální terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti a sterility, umělé oplodnění 
 • přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d) a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu Slavie nebo jeho partnera,
 • chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby
 • rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, lázeňskou léčbu, ozdravné pobyty, pobyty v sanatoriích, léčebnách.
 • zhoršené či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové zemi;

Dále pojištovny nehradí léčebné náklady, které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady musely být vynaložené v důsledku: 

 • požití alkoholu, drog, omamných látek, léků, které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, 
 • abstinenčních projevů při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách,
 • vědomého nedodržení pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nepožití nebo nesprávného požívání léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis,
 • řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, 
 • onemocnění, která už existovala v době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a nebo neodkladného ošetření a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pojištěného
 • psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz,
 • komplikací v těhotenství, které vzniknou po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu,
 • umělého přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení těhotenství:- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství,- z genetických důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství,- z důvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání těhotenství, 
 • nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, 
 • estetických a plastických operací,
 • nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí,
 • pokusu o sebevraždu a sebevraždou, 
 • vědomé účasti pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání,
 • působení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu, 
 • manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou. Dále nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí.

SLAVIA POJIŠTOVNA-VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ

Postup při stornování zájezdu-cestovní smlouvy


V případě, že jste rozhodnuti, zda využijte změnu osoby nebo stornujte zájezd, vyplňte prosím jeden z níže uvedených tiskopisů a tento nám obratem zašlete zpět. Na tiskopisu musí být uvedeny všechny nutné náležitosti. V případě změny účastníků Vám zašleme opravenou cestovní smlouvu s vyčíslením poplatku za změnu smlouvy. Poplatek za změnu smlouvy se musí uhradit ihned.

V případě storna zájezdu vyplňte tiskopis odstoupení od smlouvy a zašlete obratem na email: [email protected] .

TISKOPIS STORNO CESTOVNÍ SMLOUVY

Tiskopis odstoupení od cestovní smlouvy můžete zaslat i poštou na naši adresu:

 • RIVIERA TOUR s.r.o.
 • Lidečko 31
 • 756 12 Horní Lideč.

Upozorňujeme Vás, že rozhodná doba pro výpočet stornopoplatku začíná běžet dnem doručení tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy naší cestovní kanceláři.

Po obdržení tiskopisu Vám zašleme doklad o provedeném stornu cestovní smlouvy s vyčíslením výše stornopoplatku.
Pokud Vaše záloha byla nižší než výše stornopoplatku, je nutno tento stornopoplatek uhradit obratem

ve prospěch účtu  203 676 297/0300  ČSOB
název účtu  RIVIERA TOUR
var. symbol platby:  číslo vaší cestovní smlouvy

Po úhradě doplatku Vám obratem zašleme doporučeně poštou potvrzený tiskopis pro pojišťovnu a všechny doklady s tím souvisejícími k nahlášení a likvidaci pojistné události.

Ohlášení události pojišťovně

Upozorňujeme Vás,na nutnost nahlášení pojistné události na pojištovnu ihned.

Na telefonním čísle Slavia pojišťovny 255 790 111 můžete každý pracovní den od 8 do 18.00 hodin nahlásit škodnou událost.

 • Připravte si prosím následující náležitosti
  Váš kontakt,
 • tel. spojení
 • odhad výše škody
 • místo vzniku škody
 • příčina vzniku škody
 • datum škody
 • číslo pojistné smlouvy

Telefonické spojení nenahrazuje písemné nahlášení škody (nutný podpis), slouží pouze k informaci o škodě.

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  v zahraničí kontaktujte prosím:

ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE
EUROCROSS ASSISTANCE CENTRAL EUROPE

 • Adresa / address:
  EuroCross International Central Europe
 • Národní 15/984
 • 110 00, Praha 1
 • Czech Republic
  Tel.: +420 296 339 679 
 • Fax: +420 296 339 630
 • E-mail: [email protected]

Při kontaktu s asistenční službou sdělte:
• jméno a příjmení
• datum narození
• číslo pojistné smlouvy (z druhé strany průkazu)
• adresu a tel. číslo lékaře a zdravotnického
zařízení, které Vám poskytlo lékařskou péči

Kontakt SLAVIA POJIŠTOVNA

Slavia pojištovna a.s.

Táborská 31

140 00 Praha 4

www.slavia-pojistovna.cz

Pozor ! Asistenční službu je nutno kontaktovat ihned po vzniku pojistné události!

TISKOPIS -LÉČEBNÉ VYNÁLOHY BĚHEM PLAVBY

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní kanceláři-ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny cca do jednoho měsíce, kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca 80% z výše uhrazené částky)

Pokud potřebujete poradit, zavolejte nám:
                                                    PAVEL ČÍŽ
                                                    Tel: 577 330 030   
                                                    Mobil: 603 225 383
                                                    E-mail: [email protected]
                                                    Změny a storna cestovních smluvKontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme